Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้มีความสดใสดี มีความสุข มีความเข้าใจกัน ส่วนผู้ที่มีครอบครัวแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงปัญหาความเห็นที่ไม่ตรงกัน อย่าใช้อารมณ์ทะเลาะกัน

การเงิน (Money): กระแสการเงินมีสภาพคล่องดี มีรายรับตลอดไม่ขาดมือเนื่องมาจากการทำงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น

การงาน (Work) : ในช่วงนี้งาน หรือโครงการต่าง ๆที่ท่านได้รับผิดชอบจะบรรลุผลตามเป้าหมาย ส่งผลให้ท่านมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การาน อีกทั้งจะได้เจอเพื่อนใหม่ที่ดี และออกงานสังคมมากขึ้น มีเกียรติยศและชื่อเสียงมากขึ้น

สุขภาพ (Heath): ท่านควรจะอยู่ใกล้ ๆ หมดเอาไว้ให้มาก ๆ เพราะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยอย่างกระทันหัน