Horoscope

ความรัก (Love) : ใครที่มีความรักในช่วงนี้จะสมหวัง ส่วนคนที่มีคู่แล้วก็จะมีความสุข

การเงิน (Money): กระแสการเงินในช่วงนี้จะมีสภาพคล่อง แต่ทางที่ดีไม่ควรประมาทจะดีกว่า อดออมสักหน่อยจะใช้จ่ายก็คิดสักนิดเอาแค่สิ่งที่จำเป็น ไม่เช่น นั้นอาจจะมีหนี้สินโดยไม่ตั้งใจ

การงาน (Work) : ช่วงนี้การงานแจ่มใส มีพลังใจในการทำงานที่ดี ส่งผลให้งานที่ทำเป็นไปอย่างดีมีความสะดวกราบรื่น ควรจะทำบุญทำทานบ้างในช่วงนี้จะส่งผลให้ดีกับตัวเองมากขึ้น

สุขภาพ (Heath): ไม่ค่อยดีนักต้องระวังสุขภาพหน่อยก็จะเป็นการดี ระวังโรคเครียดให้ดี พยายามผ่อนครายบ้าง