Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของท่านแจ่มใสดี ชีวิตราบรื่นมีความสุขตามสมควร

การเงิน (Money): การเงินสภาพคล่องดี แต่ก็ควรระวังไว้บ้างก็ดีไม่ควรใช้จ่ายเกินตัวมิเช่นนั้นอาจจะมีเงินไม่พอใช้

การงาน (Work) : ท่านจะต้องแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน หรือไม่ก็กับผู้ใต้บังคับบัญชาและประสบความสำเร็จดี

สุขภาพ (Heath): ระวังโรคภูมิแพ้ไว้สักนิด ต้องหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ และควรควบคุมการกินอาหารไว้ด้วย เพราะอาจจะมีโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารมาให้รำคาญใจ