Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของหนุ่มสาวช่วงเดือนนี้ไม่มีปัญหาอุปสรรค ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วจะมีบุคคลที่สามาเข้ามาเกี่ยวข้อง และจะนำปัญหามาให้

การเงิน (Money): กระแสการเงินอาจจะขาดสภาพคล่องไปสักเล็กน้อย ท่านอาจจะต้องรับผิดชอบให้มากขึ้น งานหนักขึ้นเพื่อช่วยเหลือสถานะทางการเงินของตัวเอง

การงาน (Work) : ท่านจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับศาสนา อาจจะต้องใช้หลักจิตวิทยาเข้าช่วย แต่ก็จะแก้ไขปัญหาต่าง ลงได้ด้วยดี

สุขภาพ (Heath): ควรจะออกกำลังให้สม่ำเสมอ อย่าให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย เพราะว่าจะใช้เวลาที่รักษานานมากกว่าจะเหมือนเดิม