Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้ควรจะหลีกเลี่ยงปัญหาความเห็นไม่ตรงกัน อาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งกันได้ ทางที่ดีไม่ควรใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา ให้ประนีประนอมกันไว้จะเป็นการดี

การเงิน (Money): การเงินในช่วงนี้จะมีสภาพคล่องเป็นช่วง ๆ แต่โดยรวมก็ควรจะประหยัดให้มากสักหน่อย ไม่ควรใช้จ่าย ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือยจนเกินไป

การงาน (Work) : งานในช่วงนี้ทำให้ท่านต้องไปช่วยเหลือคนอื่น อาจจะต้องไปแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลอื่น และผลจากการที่ท่านได้ไปช่วย เหลือคนอื่นนั้น จะช่วยให้ท่านได้พบปะผู้คนที่สามารถนำความสำเร็จมาให้ได้

สุขภาพ (Heath): สุขภาพโดยรวมถือว่าดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ มาให้รำคาญใจ แต่ก็ไม่ควรละเว้นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ