Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้มีความสุขสมหวัง อีกทั้งผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุน ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วก็จะมีความสุขดี

การเงิน (Money): การเงินของท่านจะได้มาจากหุ้นส่วน คู่สมรส และจากองค์กรต่างๆ ทำให้การเงินในช่วงนี้มีสภาพคล่องไม่เดือดร้อน

การงาน (Work) : การงานในช่วงนี้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงงานในหน้าที่การงาน อาจจะได้เดินทางไปต่างแดน ติดต่อการค้าต่างประเทศ ซึ่งจะบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สุขภาพ (Heath): ควรดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดี ควรระวังโรคความดันโลหิตสูงไว้