Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักจะมีบุคคลที่สามเข้ามาทำให้เกิดการแตกแยก และความเข้าใจผิด ต้องระวังเอาไว้ให้ดี

การเงิน (Money): กระแสการเงินขาดสภาพคล่องพอสมควร ควรระวังในการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และไม่ควรออกไปเที่ยวเตร่นัก เพราะจะเป็นการฟุ่มเฟือยยิ่งขึ้น

การงาน (Work) : ท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพ หรือได้ทำงานใหม่ ๆ ได้วางแผนในการทำงานใหม่อีกด้วย ซึ่งก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี อีกทั้งจะมีความสำเร็จเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวด้วย

สุขภาพ (Heath): ถึงช่วงนี้สุขภาพจะดีแต่ก็ต้องดูแลตัวเองบ้างอย่าปล่อยปละละเลยตัวเองมากนัก