Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของวัยรุ่นจะมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง คนที่ยังเป็นโสดอยู่ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนโดยจะหาคู่ครองให้ แต่ไม่ใช่การคลุมถุงชนแน่นอน

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่องดี รายได้ส่วนใหญ่ได้มาจากการเก็บหนี้สิน เพิ่มวงเงินกู้ และหุ้นส่วน

การงาน (Work) : ในระยะนี้งานของท่านจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานขององค์กรต่าง ๆ และจะได้รับการช่วยเหลือในด้านการงานและประสบความสำเร็จดี หากว่าท่านเป็นผู้หญิงในช่วงนี้งานของท่านจะต้องเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้า เครื่องประดับ

สุขภาพ (Heath): โดยทั่วไปสภาพร่างกายแข็งแรงดี ไม่มีอะไรน่าวิตกกังวล แต่ถ้าเป็นอะไรก็ควรพบแพทย์ทันทีไม่ควรปล่อยเรื้อรัง