Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ชีวิตการแต่งงานมีความสุขดี

การเงิน (Money): สิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ใช้จ่ายไปในทางที่ไม่จำเป็น และฟุ่มเฟือย ควรจะระวังเอาไว้ให้ดี ไม่เช่นนั้นอาจจะมีหนี้สินเพิ่มขึ้น

การงาน (Work) : ท่านจะมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน อาจจะต้องมีการเดินทางไกลไปในต่างแดน มีความสำเร็จในการศึกษา อีกทั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงในการซื้อหุ้น

สุขภาพ (Heath): ควรจะระวังเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหาร ควรบริโภคอาหารที่มีกากใยมาก ๆ เช่นผัก ผลไม้