Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้ไม่ควรมีทิฐิต่อกัน หลีกเลี่ยงปัญหาข้อโต้แย้ง ที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดการเลิกลากันได้

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่องดีตอลด มีรายได้จากหุ้นส่วน หรือใครเล่นแชร์ก็จะได้ในช่วงนี้ อีกทั้งถ้ามีลูกหนี้ก็จะเก็บหนี้ได้

การงาน (Work) : ในช่วงนี้ท่านจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้าน ที่ดินในครอบครอง แต่ว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดี

สุขภาพ (Heath): ร่างกายของท่านอ่อนแรง อิดโรยจากการทำงานหนัก ขอให้พักผ่อนให้มาก ๆ แล้วร่างกายจะแข็งแรงเหมือนเดิม