Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้ให้ระวังบุคคลที่สามจะทำให้แตกแยก ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วจะเกิดปัญหาเรื่องความเห็นไม่ตรงกัน

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่องเป็นช่วง ๆ ควรระวังในการใช้จ่ายให้ดีไม่เช่นนั้นอาจจะต้องมีการกู้หนี้ยืมสินได้

การงาน (Work) : ท่านจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สังคม และองค์กรต่าง ๆ อีกทั้งช่วงนี้ท่านจะมีความสุข และสนุกกับการทำงาน ส่งผลให้มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน

สุขภาพ (Heath): ควรจะออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ และให้ระวังโรคความดันเอาไว้ให้ดี ไปตรวจสุขภาพสักหน่อยก็ดีจะได้หมั่นใจ