Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักมีความสุขดีทั้งภายในจิตใจและภายนอก อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ทำอะไรขอให้เข้าตามตรอกออกตามประตูแล้วจะดีเอง

การเงิน (Money): การเงินในช่วงนี้ถือว่าดี มีเงินสะพัดตลอดทั้งเดือน หากรู้จักวางแผนการใช้เงินรับรองจะมีเงินเก็บเป็นจำนวนมาก

การงาน (Work) : หากมีโครงการใหม่ ๆ ที่จะทำก็ขอให้รีบทำได้เพราะว่าจะมีผู้ให้การสนับสนุน อีกทั้งผลงานก็จะเข้าตาผู้ใหญ่ มีผลกำไรจากงานนี้

สุขภาพ (Heath): ต้องดูแลสุขภาพให้ดี หากช่วงนี้เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาจะต้องใช้เวลารักษานาน เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากควรจะดูแลตัวเองไว้แต่เนิ่น ๆ