Horoscope

ความรัก (Love) : ในช่วงนี้ไม่ควรให้บุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องชีวิต อาจจะเป็นสาเหตุแห่งการทะเลาะได้

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่องดีตลอดในระยะนี้ มีรายรับพอเลี้ยงตัวได้ไม่ถึงกับมากมายให้ใช้ฟุ่มเฟือย

การงาน (Work) : ระยะนี้จะมีความสำเร็จและความเจริญเกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว จะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดี การศึกษา และศาสนา มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก

สุขภาพ (Heath): ควรจะออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ ผู้ที่สูงอายุแล้วให้ระวังโรคความจำเสื่อม