Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในตอนนี้จะมีแต่เรื่องอิจฉาริษยามาให้วุ่นวายใจเกือบตลอด ทางที่ดีอย่านำอารมณ์ฉุนเฉียวมาใช้ จะทำให้เกิดการแตกแยก ขึ้นได้ ถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรจะหลีกเลี่ยงไปเลย

การเงิน (Money): โชคลาภได้มาถึงท่านแล้ว ท่านจะได้ทรัพย์สิน อาจจะเป็นรถใหม่ หรือ บ้านใหม่ อีกทั้งจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือย การเงินสะพัดมาก

การงาน (Work) : งานต่าง ๆ จะประสบความสำเร็จถือเป็นการสิ้นสุดของงาน อีกทั้งจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ และจะมีความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องบ้าน ที่อยู่อาศัย

สุขภาพ (Heath): ในช่วงนี้ร่างกายจะอ่อนเพลีย ร่างกายไม่ปรกติเท่าที่ควร ทางที่ดีควรปรีกษาแพทย์