Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในระยะนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่เชื่อใจกัน ไม่ไว้ใจกัน ขาดศรัทธาต่อกันก็เลยจะมีเรื่องระหองระแหง มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง

การเงิน (Money): รายได้ในระยะนี้ส่วนใหญ่จะได้มาจากหุ้นส่วนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลในสถานะการเงิน มีสภาพคล่องดี

การงาน (Work) : ระยะนี้ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ส่งผลให้การเงินของคู่สมรส หรือหุ้นส่วนประสบผลสำเร็จ

สุขภาพ (Heath): ต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองสักหน่อย เพราะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังซึ่งอาจจะเกิดจากการยกของหนัก หรือใช้แรงงานหนัก