Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักช่วงนี้ของคุณน่าอิจฉา เพราะว่ามีความสุขหวานชื่นกันดี คนรักของคุณเป็นไปอย่างที่หวังไว้

การเงิน (Money): การเงินในระยะนี้จะได้รับการสนับสนุนในหลาย ๆ ฝ่าย ทำให้การเงินมีสภาพคล่องตัว มีเครดิตดี

การงาน (Work) : โครงการต่าง ๆ ของท่านจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ท่านมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความสำเร็จในองค์กร สังคม

สุขภาพ (Heath): ระวังเรื่องสุขภาพเอาไว้ให้ดี ควรจะอยู่ภายในสายตาของแพทย์เพราะอาจจะเกิดการเจ็บป่วยอย่างกะทันหัน